Onze visie, missie, waarden

Visie

Wij willen iedereen die in de laatste fase van zijn of haar leven is de deskundige zorg en compassie bieden die nodig is. Onze goed opgeleide vrijwilligers zetten zich belangeloos en betrokken in, zowel in de thuissituatie als in het hospice.

Wij willen zichtbaar zijn wanneer het einde nabij komt, opdat de patiënt en diens familie en naasten ons weten te vinden. Wij willen dat (door)verwijzers (met name huisartsen en ziekenhuisartsen) ons kennen, ons inschakelen als mensen in de laatste fase van hun leven ons nodig hebben.

De Schutse is een professionele vrijwilligersorganisatie met ondersteuning van een deskundig verpleegkundig team, de behandelend huisarts en eventuele andere behandelaars. De Schutse is geen instituut of instelling, maar een organisatie tussen thuis en de intramurale zorg in, waar mensen zich met hoofd, hart en ziel inzetten voor mensen voor wie het sterven nabij is.

Wij willen samen met anderen de palliatieve zorg verbeteren en ook leren van anderen. Wij zijn bereid onze kennis te delen. Daarbij staat kwaliteit voorop.

Missie

Aan een ieder in de laatste levensfase, diens familie en naasten, bieden onze opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – zorg met compassie in de laatste fase van het leven; liefdevolle zorg tot aan het einde; als sterven nabij komt.

Waarden

Palliatieve zorg heeft als doel een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, ook als het einde van dit leven in zicht komt. Hierin zijn de wensen en verwachtingen van de patiënt en diens familie en naasten richtinggevend. Ieder mens is uniek; in zijn leven maar ook in zijn sterven.

De zorg richt zich op de kwaliteit van leven, hoe kort dat ook nog is. Multidisciplinair samenwerken maakt dat De Schutse vanuit de kernwaarden respect, deskundigheid, huiselijkheid, veiligheid en vertrouwen op warme wijze deskundige zorg biedt aan mensen in de laatste levensfase en aan hun familie en naasten

De behandeling, zorg, verzorging en begeleiding worden gedaan volgens de wens van de patiënt. Deze heeft de regie. De coördinator is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het behandel- en zorgplan volgens die wens.

Ook bij beslissingen rond het levenseinde, zoals palliatieve sedatie, stoppen met eten en drinken of euthanasie, is de wens en regie van de patiënt leidend. Uiteraard wordt daarbij niet voorbijgegaan aan het professioneel statuut van de betrokken professionals.