Visie, missie, waarden

Visie

Wij willen iedereen die in de laatste fase van zijn of haar leven is de deskundige zorg en compassie bieden die nodig is. Wij bieden daarvoor vrijwilligers in de thuissituatie en/of een veilige plek om te sterven. Wij willen dat die patiënten en hun naasten ons kennen en inschakelen als dat nodig is. Wij willen dat (door)verwijzers (met name huisartsen en ziekenhuisartsen) ons kennen, en ons inschakelen als mensen in de laatste fase van hun leven ons nodig hebben.

Zodat niemand in eenzaamheid hoeft te sterven.

Wij willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de kennis over palliatieve zorg en de stervensfase. Daarvoor willen wij onze functie als expertisecentrum verder uitbouwen.
Wij willen onze kennis delen met onze omgeving, zodat de zorg voor palliatieve patiënten in de laatste fase van hun leven nog verder verbeterd kan worden. Dat geldt ook voor de zorg en begeleiding van hun naasten.

De Schutse is en blijft een professionele vrijwilligersorganisatie met ondersteuning van een deskundig verpleegkundig team, de behandelend huisarts en eventuele andere behandelaars. De Schutse is geen instituut of instelling, maar een organisatie tussen thuis en de intramurale zorg in, waar mensen zich met hoofd, hart en ziel inzetten voor mensen voor wie het sterven nabij is.

Wij hebben geen concurrenten. We gaan er vanuit dat alle actoren in deze sector allemaal hetzelfde doel nastreven, namelijk hoogwaardige palliatieve zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Wij willen samen met anderen de palliatieve zorg verbeteren en ook leren van anderen. Wij zijn bereid onze kennis te delen. Daarbij staat kwaliteit voorop.

Missie

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten, bieden onze opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – zorg met compassie in de laatste fase van het leven; liefdevolle zorg tot aan het einde; als sterven nabij komt.

Waarden

Palliatieve zorg heeft als doel een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, ook als het einde van dit leven in zicht komt. Hierin zijn de wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt en zijn naasten richtinggevend. Ieder mens is uniek; in zijn leven maar ook in zijn sterven.

De Schutse wil een plek van licht zijn waar iedereen op zijn eigen manier verdriet verwerkt en afscheid neemt. Waar er naast deskundige en toegewijde topzorg ook gelachen kan worden en er ruimte is voor bijvoorbeeld muziek en verhalen.

De zorg richt zich op de kwaliteit van leven, hoe kort dat ook nog is. Multidisciplinair samenwerken maakt dat De Schutse vanuit de kernwaarden respect, deskundigheid, huiselijkheid, veiligheid en vertrouwen op warme wijze deskundige zorg biedt aan mensen in de laatste levensfase en hun naaste(n).

De behandeling, zorg, verzorging en begeleiding worden gedaan volgens de wens van de patiënt. Deze heeft de regie. De coördinator is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het behandel- en zorgplan volgens die wens.
Ook bij beslissingen rond het levenseinde, zoals palliatieve sedatie, stoppen met eten en drinken of euthanasie, is de wens en regie van de patiënt leidend. Uiteraard wordt daarbij niet voorbijgegaan aan het professioneel statuut van de betrokken professionals.